Skip to the main content

Wedstrijd reglement interne competitie

♣ ♦ WEDSTRIJDREGLEMENT INTERNE COMPETITIE (15 artikelen) ♥ ♠

ALGEMEEN
1. Het bestuur is gerechtigd af te wijken van dit reglement, als dit noodzakelijk is voor een goed verloop van de competitie.
2. Bij het begin van een deelcompetitie (blok) van 6 of meer zittingen begint een paar met een blanco scorelijst. Indien er in meerdere groepen wordt gespeeld promoveren en degraderen er paren na ieder blok.
Het aantal paren en de promotie/degradatie is afhankelijk van de grootte en samenstelling der groepen.
3. Een paar degradeert automatisch indien het minder dan de helft van het aantal reglementaire scores in een blok heeft behaald.
Reglementaire scores zijn scores behaald met de eigen partner of met een invaller.
Het spelen met een invaller buiten mededinging is niet toegestaan.

INDIVIDUEEL SPELENDE LEDEN = LEDEN ZONDER PARTNER
4. Deze worden ingedeeld in een aparte groep en kunnen niet promoveren. Door omstandigheden kan in een blok de situatie ontstaan dat een lid geen partner heeft. In het lopende blok kan dan doorgespeeld worden in de eigen groep, zij het steeds met een invaller.
Tot de laatste zitting, voordat promotie en degradatie heeft plaats gevonden, behoudt dit lid haar / zijn recht op een plaats in deze groep.
Aan het eind van het blok wordt het lid zonder partner ingedeeld in een aparte groep, maar behoudt wel de status (van belang bij invallen en indien een nieuw paar wordt gevormd) mits per blok de helft van het reglementaire aantal zittingen wordt gespeeld.

DE EIGEN GEMIDDELDE SCORE (EGS)
5. De EGS wordt bepaald door de scores te middelen die een paar in de originele samenstelling in een blok heeft behaald.
De EGS staat pas vast als er minstens de helft van de zittingen met de vaste partner in dat blok is gespeeld. Vervangende scores voor het spelen met een invaller en bij niet aanwezig zijn tellen hiervoor dus niet mee.
Indien de EGS niet kan worden bepaald, doordat een paar niet voldoende zittingen in de originele samenstelling heeft gespeeld, tellen ten minste de zittingen mee uit het vorige blok.
Dit geldt ook voor het eerste blok, dan wordt gekeken naar de zittingen uit het laatste blok van de afgelopen competitie.

HET SPELEN MET EEN INVALLER
6. De technische commissie (TC) bepaalt met wie men speelt indien men heeft aangegeven voor een zitting geen partner te hebben, maar het is toegestaan deze koppeling zelf tot stand te brengen. Men speelt in principe in de groep van de hoogst geklasseerde.
Om met een niet-clublid te kunnen spelen, is toestemming nodig van het bestuur. Men speelt in de eigen groep.
7. Speelt een lid van een hogere groep met een lid van een lagere groep dan krijgen beide onvolledige paren een bonus van 5% per groep op de behaalde score. Er wordt geen malus gegeven aan de andere paren in de hogere groep. Spelen zij in de lagere groep (hetgeen de TC zal proberen te voorkomen) dan krijgen zij de behaalde score zonder bonus.
Er is geen bonus voor de overige paren in de lagere groep. Speelt een paar uit een lagere groep in een hogere groep, dan krijgt dit paar een bonus van 5% op de behaalde score. De paren uit de hogere groep die tegen dit paar gespeeld hebben kunnen een malus van 5% krijgen op de desbetreffende spellen (dit ter beoordeling van de TC).
Speelt een paar uit een hogere groep in een lagere groep dan geldt het omgekeerde. De TC zal dit slechts bij uitzondering doen. Indien door omstandigheden door paren uit diverse groepen samen moet worden gespeeld, zal altijd een bonus / malus regeling gelden.
8. Is de behaalde score met een invaller lager dan de EGS van de betrokken paren, dan wordt de score verhoogd tot de EGS van het blok.
Scores hoger dan de EGS mag men behouden met als maximum de EGS + 5% (met clublid) en de EGS + 2,5% (met niet-clublid). Indien een paar in een blok van 6 wedstrijden niet 3 keer in de originele samenstelling aanwezig is maar wel 3 officiële scores heeft, kan dit paar niet promoveren (degraderen is echter wel mogelijk indien niet wordt voldaan aan de criteria van de overige artikelen).

VERVANGENDE SCORES BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN PAAR
9. Een paar mag maximaal de helft van het aantal zittingen van een blok afwezig zijn. Bij afwezigheid wordt een vervangende score gegeven gelijk aan de EGS van dat blok, met respectievelijk maxima van 50%, 47,50% en 45%.

BEËINDIGING VAN EEN PARTNERSCHAP
De reden van de beëindiging doet niet ter zake en er kunnen hierbij diverse situaties ontstaan, aangenomen dat beide leden lid blijven.
10. Er wordt geen nieuw paar gevormd en beide leden maken het blok individueel af (zie verder artikel 4 )
11. Er wordt een nieuw paar gevormd met een lid van dezelfde groep.
De eerder behaalde score in het blok wordt gemiddeld en telt voor het nieuwe paar.
12. Er wordt een nieuw paar gevormd met een lid uit een lagere groep. Het paar mag in de hogere groep verder spelen.
De scores van het lid uit de hogere groep tellen voor het nieuwe paar, maar worden beschouwd als te zijn gespeeld met een invaller.
De scores in de lagere groep vervallen.
13. Worden er in een hoge groep twee nieuwe paren gevormd met leden uit een lagere groep en/of nieuwe leden, dan mogen beide paren het blok afmaken in de hoge groep. De hoge groep heeft zich nu echter uitgebreid waardoor versterkte degradatie nodig is. Dit mag niet ten koste gaan van de overige leden van de groep.
De onderlinge score van de nieuwe paren bepaalt nu welk paar degradeert naar een lagere groep. Is deze gelijk, dan bepaalt het onderling resultaat de degradant (in de laatste zitting spelen de nieuwe paren altijd een ronde tegen elkaar).
Is de score gelijk, dan wordt het aantal behaalde ‘tops’ en/of ’nullen’ in de laatste zitting doorslaggevend.
14. Eventuele onvoorziene situaties worden beoordeeld door de TC en de TC beslist.

LANGDURIGE AFWEZIGHEID VAN EEN PAAR
15. Een paar kan door vakantie, ‘overwintering’ of ziekte van beide leden noodgedwongen langdurig afwezig zijn. Betreft het slechts één persoon, dan zou het andere lid met een invaller kunnen spelen (uitzonderingen daargelaten, te bepalen door TC en bestuur).
Aan het einde van het blok, nadat promotie en degradatie heeft plaats gevonden, wordt dit paar uit de competitie genomen. Betreft het een paar uit een hoge groep, dan vindt indien nodig versterkte promotie plaats uit de lagere groep om de groep aan te vullen tot het vereiste aantal paren.
Bij terugkeer wordt het uit de competitie genomen paar geplaatst in de groep waarin zij gerechtigd waren te spelen.
Ligt bij terugkeer van het betreffende paar het aantal nog te spelen zittingen in het blok onder het vereiste minimum, dan komt dit paar niet in aanmerking voor promotie of degradatie. Na hun terugkeer volgt eventueel versterkte degradatie.

25 maart 2015
De Technisch Commissie.

Andere artikelen
Eddy Mock koninklijk onderscheiden

Eddy Mock koninklijk onderscheiden

Eddy Mock werd op 26 april jl. in Amstelveen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ...

02/05/2022 - Harry Mock, voorzitter

weer in de zaal

Gelukkig worden de coronamaatregelen geleidelijk aan afgebouwd. Vanaf vrijdag 25 februari zijn er...

23/02/2022 - Harry Mock, voorzitter

Aan- afmeld procedure

Ter wille van een vlotte inschrijving wordt iedereen verzocht zich bij verhindering tijdig af te...

09/09/2020 - technische commissie